Wat leuk dat je een voucher hebt via VakantieVeilingen! Reserveren kan via de Website van VakantieVeilingen. Daar kun je zien welke datums en tijden we nog beschikbaar voor je hebben.

Het is niet mogelijk om meerdere vouchers te combineren, dubbele reserveringen worden uit het systeem gehaald. Via VakantieVeilingen heb je recht op 1 digitale foto. Daarnaast kun je natuurlijk foto’s bijbestellen.  

Wilt u met meerdere personen komen dan de voucher aangeeft? Geen probleem, hier komen geen extra kosten voor. Wel graag vermelden bij het reserveren (max. 25 personen).

Wil je gebruik maken van onze “FEEST” fotoshoot, je kunt een upgrade maken van €9,95,- dit is inclusief confetti en kleur achtergronden. Het is niet mogelijk om de voucher te combineren met bruiloft- buitenschools- lingerieshoots 

Wat leuk dat je een voucher hebt via Social Deal! Via Social Deal is het mogelijk om ook gebruik te maken van ons FEEST arrangement! Lekker confetti gooien en verschillende achtergronden gebruiken! Via Social Deal heb je recht op 1 digitale foto die jezelf mag uitkiezen. Uiteraard kan je daarnaast foto’s bijbestellen.
Het is niet mogelijk om meerdere vouchers te combineren. Voor het reserveren graag de bovenstaande gegevens invullen. We vinden het fijn als je ons een berichtje stuurt met een aantal extra datums en tijden zodat we samen kunnen kijken naar een geschikte plek.


Voor overige vragen, reserveringen en deals graag contact opnemen via +31630229116 of info@baxfotostudio.nl

 

 

Regels Social Deal of VakantieVeilingen

 • Reserveren via VakantieVeilingen kan via de website www.vakantieveilingen.nl
 • Reserveren via Social Deal kan via: www.baxfotostudio.nl/onlinereserveren 
 • Tijdens de fotoshoot kunt u een kleding wissel doen! Wij hebben hiervoor een aparte kleedruimte. 
 • Met een voucher voor een dierenshoot kunt u maar met 1 dier en 1 persoon op de foto. Wilt u met een tweede persoon of dier op de foto dan zijn de extra kosten hiervoor €9,95.
 • Er kan maar 1 voucher ingediend worden voor een fotoshoot! Het is niet mogelijk om meerdere vouchers te gebruiken voor een fotoshoot! Per fotoshoot heeft u recht op 1 gratis digitale foto.
 • Meerdere vouchers gebruiken op 1 dag is niet toegestaan en wordt gelijk uit het systeem gehaald. 
 • Een reservering is niet rechtsgeldig als u niet de juiste contactgegevens heeft ingevuld. 
 • Afmelden moet 24 uur van tevoren! Bij ziekmelding voor 08.00 per sms of mail! Wij reserveren onze tijd en studio voor u, bij een No- Show (geen afmelding) wordt er €50 euro in rekening gebracht.
 • Mocht er geen gehoor gegeven worden aan de No-Show kosten dan zijn wij genoodzaakt om een incassobureau in te schakelen.  
 • Het is niet mogelijk om via social deal of via vakantieveilingen een lingerie of naaktshoot te reserveren. 
 • Dubbele reserveringen met meerdere voucher worden uit het systeem gehaald.
 • Foto’s worden alleen verstuurd naar het mailadres waarmee er gereserveerd wordt! Wij sturen geen foto’s toe naar derden. 
 • Heeft u meerdere foto's besteld maar nog niet betaald...i.v.m. het opslaan, het bewaren en de privacy van uw foto's versturen wij alle foto's tegelijkertijd op ook de "gratis" foto die u krijgt via VakantieVeilingen of Social Deal. 
 • Wij bewaren maximaal 2 weken de bestelde foto's. i.v.m. privacy worden de foto's na twee weken verwijderd voor lingerieshoots 1 week! 
 • Een dierenshoots duurt 10 minuten (exclusief de bewerking en uitzoeken van de foto(s).
 • Algemene shoot 2p/groep duurt 10-15 minuten (exclusief de bewerking en uitzoeken van de foto(s). Mocht er meer tijd nodig zijn kan dit vooraf altijd besproken worden. 
 • Newbornshoots duurt 20-30 minuten (exclusief de bewerking en uitzoeken van de foto(s). 
 • Na 15 minuten te laat komen zal de fotoshoot worden geannuleerd en is het niet meer mogelijk om de fotoshoot te doen.

 

Algemene voorwaarden


Bax Fotostudio

 

Gentestraat 13

2587 HK, Den Haag

K.v.K. 70414181 

BTW NL064721864B01

 

Studio Reglement Bax Fotostudio
d.d. 1 januari 2018

1. De fotoshoot en de fotopresentatie dienen altijd onder begeleiding van tenminste
één volwassen persoon te zijn.


2. Huisdieren zijn meer dan welkom, maar uit hygiënisch oogpunt zouden wij het fijn vinden om van te voren te weten of je een huisdier meeneemt, dan kunnen wij ons hier op voorbereiden; bij de reservering kun je dit aangeven. i.v.m. de hygiene zouden we het fijn vinden als de huisdieren niet op de bank zitten.


3. Schade aan het pand of materialen van Bax Fotostudio B.V. door toedoen van de wederpartij of diens kinderen, huisdieren zijn voor rekening van wederpartij.                              

                         
4. Naaktfotografie is niet toegestaan in Bax Fotostudio m.u.v lingerie & zwangerschapsshoots (vooraf in overleg met de fotograaf). Foto’s genomen met deze thema’s worden na de fotoshoot verwijderd van de computer. 


5. a) Het is verboden foto’s te maken van gepresenteerd werk, behalve als deze foto's gekocht zijn. Zolang de logo op de foto staat mogen de foto’s niet gepresenteerd worden op Social media of andere publieke plekken. De fotoauteursrechten van de foto’s liggen nog zolang de foto’s niet gekocht zijn bij Bax Fotostudio. 

b) De foto’s worden alleen bewerkt meegegeven, achteraf worden de foto’s niet meer nabewerkt of onbewerkt verstuurd, het is daarom belangrijk om tijdens de presentatie deze keuze te maken. Het is mogelijk om tijdens de fotoshoot de foto's ook in het origineel (zonder filter) te bestellen. De kosten hiervan bedragen €15 euro. 

c) Foto's worden in JPG verstuurd. Wil je de foto's onbewerkt krijgen moet dit 24 uur voor de fotoshoot gemeld worden. Na het versturen worden alleen de bewerkte & bestelde JPG bestanden bewerkt en opgeslagen. 

d) Wij Photoshoppen geen foto’s, wij maken natuurlijke foto’s. Naar wens wijzigingen we wel kleine aanpassen waaronder (pukkeltjes-littekens-tattoos), dit moet vooraf aangegeven worden en kan niet achteraf. 

 

6. Het nuttigen van alcohol of andere verdovende middelen is niet toegestaan.                 

7. Afmelden voor een gereserveerde fotoshoot moet 24 uur van te voren anders vervalt de voucher! Te laat op de fotoshoot aankomen dan gaat dit ten kosten van uw eigen gereserveerde tijd. Na 15 minuten te laat komen is het niet meer mogelijk om de fotoshoot door te laten gaan en vervalt de eventuele voucher waarmee er gereserveerd is.

 


Algemene Voorwaarden Bax Fotostudio B.V.

d.d. 1 januari 2018

 

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
– Aw: Auteurswet 1912
– Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
– Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een afdruk of digitaal bestand.
– Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
– Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
– Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Bax Fotostudio en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

3. Factuur en betaling
3.1 De Wederpartij zal de factuur van Bax Fotostudio op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Bax Fotostudio heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.
3.2 Betaling dient te geschieden contant of per pin in de fotostudio.
3.3 De Wederpartij verricht de aan Bax Fotostudio verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan Bax Fotostudio heeft verstrekt.
3.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Bax Fotostudio nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Bax Fotostudio dan ook.

 

4. Levering
4.1 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.
4.2 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Bax Fotostudio vastgesteld.
4.3 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

4.4 Foto's worden uitgekozen en verstuurd door Bax Fotostudio. De Wederpartij zal vooraf aangeven wat voor soort foto de fotograaf zal opsturen. Tegen een meerprijs is het mogelijk om binnen 5 werkdagen meer foto's op te sturen. De betaling moet dan wel voor die tijd zijn voldaan.

 

5. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan Bax Fotostudio te worden medegedeeld. Bax Fotostudio heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

 

6. Opdracht
6.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Bax Fotostudio zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.

6.2 Bax Fotostudio heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

6.3 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Bax Fotostudio slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Bax Fotostudio is geretourneerd.

6.4 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Bax Fotostudio recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

6.5 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Bax Fotostudio volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Bax Fotostudio werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

 

7. Auteursrecht
7.1 Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Bax Fotostudio.
7.2 Het auteursrecht komt te vervallen wanneer de wederpartij een geldsom betaalt voor een beelddrager.

8. Inbreuk op auteursrecht
8.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Bax Fotostudio
8.2 Bij inbreuk komt Bax Fotostudio een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

9. Rechten van derden
9.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart Bax Fotostudio van alle aanspraken te dier zake.
9.2 Bax Fotostudio is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

 

10. Faillissement/surséance
Zowel Bax Fotostudio als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Bax Fotostudio het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

 

11. Rechts- en forumkeuze
11.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
11.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Bax Fotostudio en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

12. Reserveringen
12.1 Bij het maken van een telefonische/mondelinge reservering, of een reservering via de e-mail van Bax Fotostudio is de wederpartij verplicht 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn bij het afgesproken filiaal van Bax Fotostudio
12.2 De fotoshoot gaat alleen door als de wederpartij een bevestiging per e-mail heeft ontvangen van Bax Fotostudio.
12.3 Bij het maken van een reservering verklaart de wederpartij zich akkoord met de algemene voorwaarden van Bax Fotostudio.

 

13. Behoud van bestanden
Bax Fotostudio garandeert het behoud van de bestelde JPG foto's van wederpartij tot maximaal 1 jaar
na de fotosessie. 

 

14. VakantieVeilingen & Social Deal 

Klant mag maar 1 bon inleveren per fotoshoot. Hij/zij heeft recht op 1 gratis digitale foto. Daarnaast heeft de klant de mogelijkheid om extra foto’s (digitale pakketten) bij te kopen. Ook is het mogelijk om 1 losse foto te kopen dit is €15 euro per foto. 


1 digitale foto!